Klik hier voor gratis juridisch advies

STRAFRECHT

Het strafrecht is heel ruim. U bent slachtoffer van een misdrijf en u wenst uw schadevergoeding op te vorderen en of u wenst dat er een misdrijf wordt onderzocht met bijstand in het lopende onderzoek.

Of u hebt  iets gedaan waar u zich voor de rechtbank moet voor verantwoorden.

In beide gevallen kan u op ons beroep doen om u bij te staan.

MEDISCH RECHT

Dit is een rechtstak welke terecht meer en meer aandacht krijgt. Uw rechten als patiënt of uw aansprakelijkheid als arts kan juridische hulp noodzakelijk maken.

FAMILIERECHT

Dit gaat niet alleen over echtscheidingen maar ook  over jeugdreglementering, adoptie, het verkrijgen of juist begroten van onderhoudsbijdragen, problemen rond afstamming, problemen rond het ouderlijk gezag, verblijf of bescherming van kinderen. Ook voor problemen rond andere samenlevingsvormen dan een huwelijk kan u bij ons terecht.

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

Wanneer u gaat samenwonen of wanneer u belsist niet meer samen te wonen contacteert u best advocaat Renaat landuyt of Carl Alexander. Huwelijkscontract, echtscheiding, samenwoningsovereenkomst, overlijden, scheiding van goederen, erven, schenken, testament zijn allemaal redenen om een advocaat Renaat Landuyt of Carl Alexander te contacteren. 

PERSONENRECHT

Niets is belangrijker om te beschermen dan uw eigen persoon.  Ook vragen over de bescherming van uw privéleven of uw goede naam worden beantwoord in het personenrecht.  Wij adviseren en verdedigen u ook wanneer zich problemen stellen met de juridische (on)bekwaamheid van uw naasten of derden waarmee u handelt. 

ADMINISTRATIEF RECHT

U wenst een beslissing van een overheid te betwisten of zich te verdedigen tegen een beslissing welke u individueel raakt. Of als overheid wenst de uw uitoefening van bevoegdheden te vrijwaren.

Wij kunnen u in beide gevallen bijstaan.

RUIMTELIJKE ORDENING

Deze materie is vandaag zo complex geworden dat juridische ondersteuning in dergelijke dossiers geen overbodige luxe is, maar daarentegen een noodzakelijk iets. Hierbij kan een goed tijdig advies wenselijk zijn of u kunt bijstand nodig hebben tijdens een gerechtelijke procedure. 

MILIEU- EN ENERGIERECHT

Dit is een relatief jonge rechtstak en hierbij is gespecialiseerd advies zeker nodig.

Meestal betreft het hier bedrijven die zich op deze expansieve markt willen engageren met nieuwe energietoeleveringen. We bezitten hiertoe de nodige juridische expertise.

HANDELS- EN INSOLVENTIERECHT

Dit woord dekt een grote lading van problemen. Van uitgestuurde facturen die niet betaald worden tot wat te doen bij een faillissement. Ook het bekijken van de rechten die ontstaan of vervallen bij bijvoorbeeld hypotheken komen hierin aan bod. Daarnaast behandelen wij ook de problemen van consumenten in de ruime zin van het woord.

SOCIAAL RECHT

Het gaat hier vooral over de individuele arbeidsrechtelijke verhoudingen. Wat zijn als werknemer uw rechten en plichten? Wat als werkgever? Wat bij ontslag? Wij helpen u hierbij graag verder voor juridische ondersteuning.

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Dit gaat over alle uitkeringen en sociale uitkeringen, gaande van medische arbeidsongeschiktheid tot rechten en plichten bij werkloosheid.

Niet alleen arbeidsorganisaties kunnen bijstand bieden doch ook advocaten kunnen u zowel voorafgaand aan het ontstaan van een bepaald probleem als daarna bijstaan.

 

VENNOOTSCHAPSRECHT

U wenst een vennootschap op te richten of te vereffenen? U wenst een overname te doen of er is  bijvoorbeeld een geschil met een medevennoot.  Dit zijn maar enkele van de situaties die zich kunnen voordoen. Bij ons kunt u terecht voor een grondig juridisch advies of bijstand in een gerechtelijke procedure.

VERKEERSRECHT

Dit is een rechtstak waarmee elke burger vroeg of laat jammer genoeg te maken krijgt. U wordt vervolgd voor een verkeersinbreuk of u werd  het slachtoffer van een verkeersongeval? U wenst een schadevergoeding te verkrijgen of u vindt dat men dit onterecht van uw vordert? Binnen ons kantoor hebben wij enkele gespecialiseerde advocaten die u hierbij kunnen ondersteunen.

BURGERLIJK AANSPRAKELIJHEIDSRECHT

Dit is een algemene rechtstak waar ook veel mensen mee te maken krijgen. Dit gebeurt dikwijls via een verzekeringsmaatschappij. Wat zijn uw rechten en plichten? Juridische bijstand hierbij is dikwijls noodzakelijk.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Dit gaat onder meer over de bescherming van auteursrechten en wat  kan men en wat kan men niet doen inzake deze rechten? Hetzelfde geldt voor merken en patentenrechten. Ook hiervoor kunt u een beroep doen op het advocatenkantoor.

VREEMDELINGENRECHT

In  onze multiculturele samenleving doen er zich problemen voor die specifiek te maken hebben met mensen die tot onze maatschappij wensen toe te treden. Ook hier zijn er rechten en plichten die door de betrokkenen, zowel een  privépersoon of een  overheid, niet altijd zijn gekend.

ZAKENRECHT

U koopt een huis en naderhand doen er zich juridische problemen voor. Of dit gebeurt reeds bij het bouwen van een huis? U hebt problemen met de manier waarop uw buur zijn eigendomsrecht uitoefent?

De problematiek die hier kan spelen is heel uitgebreid en een aangepast juridisch advies is daarom dikwijls noodzakelijk

CONTRACTENRECHT

Huur, koop, lening, aanneming. De soorten contracten zijn  heel uitgebreid.

Voorafgaandelijk  het afsluiten van een dergelijk contract is het soms goed juridisch advies in te winnen zodat u nadien niet voor verrassingen komt te staan.

Indien er zich nadien een probleem voordoet, bijvoorbeeld wanneer de andere partij doet niet wat hij of zij beloofd had, dan is het noodzakelijk dat u juridische acties onderneemt.

FISCAAL RECHT

Ook in fiscale aangelegenheden kan juridische bijstand noodzakelijk zijn. U kunt hiervoor terecht bij ons kantoor voor geschillen met betrekking tot  zowel de directe als indirecte belastingen, als regionale en lokale belastingen.

VERZEKERINGSRECHT

Wat als uw verzekeraar zijn tussenkomst weigert te verlenen? Of u zit gevangen in een discussie tussen verzekeringsmaatschappijen onderling? Bent u nu wel of niet verzekerd voor een bepaald schadegeval? Ook inzake het verzekeringsrecht beschikken wij over de nodige expertise.