Klik hier voor gratis juridisch advies

Algemene voorwaarden advocatenkantoor ADVOBRU B.V.B.A.

Artikel 1. Algemene informatie

§1. Advocatenkantoor B.V.B.A. ADVOBRU is een burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Belgisch recht met als doel de advocatuur te beoefenen in de meest ruime zin van het woord. U kan bij B.V.B.A. ADVOBRU terecht voor juridisch advies en bijstand bij geschillen voor de rechtbank.

§2. De zetel van het advocatenkantoor is gevestigd te 8000 Brugge, Zwijnstraat 3. Het is gekend onder het ondernemingsnummer 0478.811.301.

Het advocatenkantoor is per e-mail te bereiken op volgende adressen: info@advobru.be of secretariaat@advobru.be.

§3. Alle advocaten zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Brugge en zijn onderworpen aan:

  • De reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de nog niet opgeheven regelementen van Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87
  • De regelementen van de Orde van Advocaten te Brugge, die geraadpleegd kunnen worden op www.baliebrugge.be.

§4. Het advocatenkantoor is een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies dd. 8/11/2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

§1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van de B.V.B.A. ADVOBRU aan haar cliënten en maken bijgevolg integraal deel uit van de contractuele relatie tussen de B.V.B.A. ADVOBRU en haar cliënten.

§2. De overeenkomst tussen B.V.B.A. ADVOBRU en haar cliënten komt tot stand op het ogenblik dat de B.V.B.A. ADVOBRU haar dienstverlening aanvat.

Artikel 3. Beroepsaansprakelijkheid

§1. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van B.V.B.A. ADVOBRU is verzekerd door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven door de Orde van Advocaten te Brugge. De verzekeraar hiervan is ALMIN Europe NV via Vanbreda Risks & Benefits. Meer informatie over deze polis is te verkrijgen via  de heer P. Panneel, Plantin & Moretuslei 297 te 2140 Antwerpen (tel.: 03/217 55 72 en e-mail: pieter.panneel@vanbreda.be).

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van B.V.B.A. ADVOBRU is beperkt tot het nettobedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

§2. De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

§3. B.V.B.A. ADVOBRU en haar advocaten zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan B.V.B.A. ADVOBRU dan wel rechtstreeks aan de cliënt aanrekenen.

§4. Indien er, om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van die verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van B.V.B.A. ADVOBRU, haar vennoten, medewerkers en personeel beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door B.V.B.A. ADVOBRU verstrekte diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid.

Artikel 4. Tarieven en erelonen

§1. Vanaf 01/01/2014 gelden de tarieven “BTW exclusief”.

§2. De bedragen die door het advocatenkantoor worden aangerekend bestaan uit drie componenten: erelonen, kantoorkosten en andere kosten.

-De honoraria en vergoedingen voor erelonen worden, conform de deontologie van de Orde van Vlaamse Balies, begroot aan de hand van een uurtarief, een procentueel of een forfaitair tarief. Tenzij anders overeengekomen, wordt het ereloon aangerekend op basis van een uurtarief.

Voor professionelen en bedrijven is het normale ereloon 120 euro per uur.
Voor particulieren is het normale uurloon 100 euro per uur.
Dit uurloon kan aangepast worden volgens de eenvoud of ingewikkeldheid van de zaak of volgens wie aan het dossier dient te werken. 
-De kantoorkosten omvatten onder meer kosten van briefwisseling, kopies, telefoon, fax, e-mail en verplaatsingen. Deze worden afzonderlijk begroot en aangerekend.

-De voor te schieten gerechtskosten zoals rolrechten en gerechtsdeurwaarderskosten (o.a. dagvaardingskosten) worden afzonderlijk aangerekend en zijn niet onderworpen aan de BTW-verplichtingen. Van deze kosten wordt enkel de werkelijk gemaakte kost in rekening gebracht.

§3. B.V.B.A. ADVOBRU behoudt zich het recht voor om aan de cliënt voor de aanvang en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot te vragen d.m.v. een provisiefactuur en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na betaling ervan.

Indien de cliënt dit wenst, wordt in elke stand van het dossier een tussentijdse staat van kosten en erelonen overgemaakt.

Bij afsluiting van het dossier wordt steeds een gedetailleerde staat van onkosten en erelonen overgemaakt. Hierin wordt rekening gehouden met de reeds aangerekende voorschotten.

§4. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de 10 dagen na de dagtekening ervan schriftelijk en gemotiveerd protesteren.

§5. Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar binnen 10 dagen na de dagtekening ervan.

Indien een factuur (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of eindfactuur) niet tijdig betaald wordt, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd van 10 % per jaar, meer een forfaitaire schadevergoeding van 10 % (met een minimum van 60,00 EUR en een maximum van 1.250,00 EUR) op de verschuldigde bedragen.

§6. De plaats van betaling is op de zetel van B.V.B.A. ADVOBRU.

Artikel 5. Identificatieplicht

§1. Advocatenkantoor B.V.B.A. ADVOBRU is onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik in het financiële stelsel voor het witwassen van geld en financiering van terrorisme (B.S. 9 februari 1993).

§2. In het kader van het preventieve luik dienen advocaten bepaalde verdachte transacties te melden en een aantal administratieve verplichtingen te vervullen.

Wanneer er bepaalde verdachte feiten worden opgemerkt, dient het kantoor deze informatie over te maken aan de Stafhouder, die beslist of de ontvangen informatie al dan niet wordt doorgegeven aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

§3. De advocaat is op grond van deze wet eveneens verplicht de identiteit van de cliënt te controleren.

Artikel 6. Derdengelden

§1. Advocatenkantoor B.V.B.A. ADVOBRU stort alle bedragen die zij voor rekening van haar cliënten ontvangt zo snel mogelijk door aan de cliënten.

Indien dit niet onmiddellijk mogelijk is, brengt het advocatenkantoor de cliënt hiervan op de hoogte alsook van de reden waarom het bedrag niet kan worden doorgestort.

§2. B.V.B.A. ADVOBRU mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënten sommen inhouden tot dekking van alle bedragen die de cliënt nog aan haar verschuldigd is. Zij verbindt zich ertoe de cliënten daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.

§3. B.V.B.A. ADVOBRU stort alle ontvangen sommen die zij van cliënten ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

§1. Zowel cliënten als het advocatenkantoor kunnen op elk ogenblik de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgave van reden beëindigen.

B.V.B.A. ADVOBRU maakt in voorkomend geval haar eindfactuur op en houdt daarbij rekening met de uitgevoerde prestaties geleverd tot aan de beëindiging van de overeenkomst.


B.V.B.A. ADVOBRU zal op eerste verzoek van de cliënt de stukken van het dossier terug bezorgen.

§2. B.V.B.A. ADVOBRU is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit het beëindigen van de overeenkomst met de cliënt.

Artikel 8. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

§1. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen het advocatenkantoor B.V.B.A. ADVOBRU en haar cliënten.

§2. In eerste instantie verbinden beide partijen zich ertoe om in geval van betwisting hun geschillen minnelijk te regelen.

Indien dit niet mogelijk blijkt en een procedure voor de rechtbank zich opdringt, zal het geschil uitsluitend gebracht worden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Artikel 9. Verdere informatie en/of klachten

In het geval u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan dit;
- via post op het adres: Zwijnstraat 3 te 8000 Brugge
- via fax op het nummer: 050/380 519

-via e-mail op het adres: info@advobru.be of secretariaat@advobru.be

-via telefoon op het nummer: 050/380 505